Професионална гимназия по транспорт в град Бургас

За училището

Професионална гимназия по транспорт е открита през 1968 г. като учебно заведение за подготовка на кадри със средно образование и работническа професионална квалификация. Училището се помещава в монолитна едноетажна сграда и разполага с 11 класни стаи и кабинети, 12 работилници и лаборатории.

Днес професионалната гимназия по транспорт в Бургас е училище с над 50-годишна история, което подготвя квалифицирани кадри за една от най-бързо развиващите се индустрии в света - автомобилната. За провеждане на учебната и лабораторната практика училището разполага с много и разнообразни гаражни съоръжения, учебно-технически средства, мултимедийна апаратура, леки и лекотоварни МПС.

Научи повече

Новини и събития

Приключи проект „Inclusive education“ № 2020-1-BG01-KA101-078509

Десет преподаватели от ПГ по транспорт - Бургас взеха участие в проект „Inclusive education“ № 2020-1-BG01-KA101-078509. В периода 04-15.04.2022 г. учителите преминаха 10-дневно обучение в приемащата организация – Междукултурна Асоциация “Mobility friends”. Те участваха в 4 квалификационни курса, а именно:

Курс 1: „Дигиталната класна стая“ – В него участниците в програмата се запознаха с най-новите и актуални методи в дигиталното обучение, станало много актуално във време на пандемия от COVID – 19 със затворени институции и бизнеси през последните две години. Бяха представени много и разнообразни иновативни решения, способстващи процеса на обучение, като създаване на интерактивно съдържание с програмите PowerPoint, Audiocity, Adobe Photoshop и Blender. Бяха представени и решения в областта на 3D програмирането, които да способстват и визуализират определени 3D обекти в часовете и да привличат вниманието на учениците.

Курс 2: “Интерактивна класна стая“ – Участниците се запознаха с модерни и доказано работещи интерактивни модели като: „Обърната класна стая“, „Проектно-базирано обучение“, „Брейнсторминг“, „Мисли, раздели и сподели“, „Неформална дискусия“, „Обсъждане на реален проблем“, както и дейности чрез които учениците сами подготвят учебния материал преди часовете. Преподавателите се научиха как да използват тези инструменти за стимулиране мисловния процес на учениците и включването им като активни участници в часовете.

Курс 3:“Методологии за преподаване на английски език“ - В него бяха разиграни и отработени доказани стратегии в областта на преподаването на английски език както в среден и горен курс на обучение в средното училище, така и в специализирани програми за езиково обучение на чужденци с цел приобщаването им в обществото. Добро впечатление на участниците направиха различните подходи при обучението на ученици от различни възрасти, изучавайки английски език. Също така подготовката за уроците и вкарването на участниците в тях като активна страна, а не само като пасивни слушатели. Бяха разиграни и няколко различни типа уроци, в които учителите от ПГ по транспорт влязоха в ролята, както на студенти, така и на преподаватели. Чрез участието си в курса преподавателите имаха възможност да почерпят нови идеи и да променят или комбинират някои от методите с показаните по време на обучението спрямо възрастта,  състава и интересите на своите класове.

Курс 4: „Училищен мениджмънт“ – Този курс бе бизнес ориентиран и представи на участниците различните бизнес стратегии, които се използват в практиката на училищата в Западна Европа и в частност в Португалия. Бяха представени и обяснени работещи стратегии за привличането на средства извън фиксираните бюджети на училищата и подобряването на работата им с цел по-голяма прозрачност и отвореност към местните общности. Бяха анализирани и показани както добри практики, така и лоши такива с цел извличането на най–добрата и приложима стратегия, която да бъде работеща в съвременното училище в България.

 

Участниците усъвършенстваха своите презентационни и комуникационни умения в областта на работата в екип, изпълнението на задачи в срок и чувството за отговорност и самодисциплина. Всичко това обогати членовете на екипа, превръщайки ги в по-добри професионалисти в своята област и увеличи възможностите им за професионална реализация и удовлетвореност от работата.

Придобитите умения бяха удостоверени със Сертификати за участие и Европас сертификати на български и английски език на официална церемония в последния ден от мобилността.

Домакините бяха планирали и богата културна програма, включваща посещение на градовете Порто, Брага, Повоа де Варзим, Виана ду Каштелу и Валенса. Обучението по програма „Еразъм+“ подобри езиковите познания на участниците, разшири културния им мироглед и създаде усещане за европейска идентичност и принадлежност.

Сътрудничеството с европейските партньори е важно за поддържане на иновативността и актуалността на учебното съдържание с най-новите изисквания на бизнеса. Същото е важно и от гледна точка на възможностите за обмяна на опит и ноу-хау в методите на преподаване, за организиране на бъдещи ученически стажове, за изпращане на учители за обучение и сътрудничество в рамките на европейските образователни програми.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Научи повече

Иновативен технологичен център ще заработи в Професионалната гимназия по транспорт в Бургас

* Той ще съчетава възможностите на реален сервиз с 3D холограмни изображения на всички останали автомобилни компоненти

Научи повече

От днес, 16.03.2020 г., ще се обучавате в електронна среда

Скъпи ученици,

 

            От днес, 16.03.2020 г., ще се обучавате в електронна среда.

Научи повече
Всички новини

Програми и проекти

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

В ПГ по транспорт стартираха дейностите по проект G05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” ОП НОИР 2014-2020 г. Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“. Продължителността на проекта е 29 месеца.

Основна цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
 • подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Допустими дейности:

 • дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда
 • дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

Допустимите целеви групи по проекта са:

 • ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
 • учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
 • наставници от организациите-работодатели;
 • представители на бизнеса и науката

Линк:https://mon.bg/bg/101025

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

                       

 

 

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“Обща информация за проекта


На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.
 

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и

приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
 

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

ПГ по транспорт гр. Бургас работи  по всички дейности, както следва:

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Всички проекти