Участие в проект "Ученически практики- 2"

| 371
Споделете

Професионална Гимназия по Транспорт гр.Бургас , участва в проект BG05M2OP001-2.015 "Ученически практики-2" , реализиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" ,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката.

В проекта участваха общо 20 ученика.Чрез участието на нашите фирми  партньори - "БУРГАСБУС" ЕООД и "АДИНОР" ЕООД , учениците придобиха специфични практически умения, свързани с диагностиката, техническото обслужване и ремонт на автомобила,прилагане на правилата за ЗБУТ и усъвършенстване и надграждане на професионалните практически умения на реално работно място.