Специалност "Пристанищна механизация"

След завършване на обучението по специалността "Пристанищна механизация„ обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности при техническото обслужване, ремонта и експлоатацията на пристанищна механизация, като:
- разчита и използва на практика специфична техническа, конструктивна и технологична литература и документация- чертежи, схеми, инструкции, предписания и др.;
- знае устройството и действието на видовете кранове, металоконструкции, основните механизми, основните им работни органи, електрическата апаратура;
- знае видовете диагностика, обслужване и ремонт на пристанищната механизация;
- извършва демонтаж и монтаж при обслужване и ремонт на пристанищната механизация;
- извършва в технологична последователност операциите при диагностика, обслужване и ремонт и установява причините за неизправностите; 
- спазва правилата за безопасно и надеждно управление и експлоатация на пристанищна механизация; 
- спазва правилата за организиране на работното място при извършване на техническо обслужване, ремонт и експлоатация на пристанищна механизация; 
Срок на обучение - 5 години
Квалификация - Монтьор на подемно-транспортна техника
Завършилите успешно пълният курс на обучение получават:
Средно образование, трета /втора/ степен на проф.квалификация и водач на МПС категория В водач на мотокари и електрокари, машинист на пристанищни кранове.