ДЗИ и НВО

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

 

Дати за провеждане на изпитите от НВО 2021/2022 г.

 

1. Български език и литература – 14.06.2022г. начало 9,00 часа.

2. Математика – 16.06.2022г., начало 9,00 часа.


Сесия май-юни 2022 г.

Български език и литература – 18 май 2022 г. – начало 8:30 ч.
Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация- част по теория на професията – 20 май 2022 г. – начало 8:30 ч.

Сесия август-септември 2022 г.
Български език и литература – 25 август 2022 г. – начало 8:30 ч.
Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация- част по теория на професията – 26 август 2022 г. – начало 8:30 ч.

 

График за дейностите по организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2021/2022 г.

Сесия май-юни 2022 г.

1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК – 03.02.2022 г. до 18.02.2022 г.
2. Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане – до 17.05.2022 г.
3. Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 17.05.2022 г.
4. Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППК – до 08 юни 2022 г.

Сесия август-септември 2022 г.
1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК – 27.06.2022 г. до 08.07.2022 г.
2. Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане – до 23.08.2022 г.
3. Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 24.08.2022 г.
4. Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППК – до 08 септември 2022 г.
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 2021/2022 година

Сесия май-юни 2022 г.

ЧАСТ ТЕОРИЯ на професията – 20.05.2022г. от 8:30 часа

Изпитът се полага като писмена работа по изпитна тема, изтеглена в деня на изпита.   Номерът на изпитната тема за изпита се изтегля в деня на изпита в Министерството на образованието и науката. Изпитът по всички специалности от професии във всички училища, осъществяващи професионална подготовка, се провежда по изпитната тема, съответстваща на номера в националните изпитни програми.

ЧАСТ ПРАКТИКА на професията – в периода 27.05.2022г.-31.06.2022г. от 8:30 часа

Изпитът се провежда по индивидуално задание по практика по професии и специалности, както следва:

 

Специалност: Автотранспортна техника

XII А клас- Професия: Техник по транспортна техника

ДАТА: 27.05., 30.05. и 31.05.2022г.,
НАЧАЛЕН ЧАС: 08:30 часа
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: учебна база по практика

Специалност: Автомобилна мехатроника

XII Б клас- Професия: Техник по транспортна техника

ДАТА: 27.05., 30.05. и 31.05.2022г.,
НАЧАЛЕН ЧАС: 08:30 часа
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: учебна база по практика