Новини

Иновативен технологичен център ще заработи в Професионалната гимназия по транспорт в Бургас

* Той ще съчетава възможностите на реален сервиз с 3D холограмни изображения на всички останали автомобилни компоненти

Научи повече

От днес, 16.03.2020 г., ще се обучавате в електронна среда

Скъпи ученици,

 

            От днес, 16.03.2020 г., ще се обучавате в електронна среда.

Научи повече

Учениците от Професионалната гимназия по транспорт преминаха обучение по международната програма „Виждаш ме. Виждам те“

* Събитието се състоя в новия физкултурен салон и двора на обновеното учебно заведение

Научи повече

Учениците от Професионалната гимназия по транспорт ще участват в международна образователна програма за безопасност на пътя

Учениците от Професионалната гимназия по транспорт ще участват в международната образователна програма „Виждам те. Виждаш ме.“ за безопасна интеракция между велосипедистите и камионите на пътя. Събитието ще се проведе на 19 септември, четвъртък, от 10.20 часа в двора на учебното заведение

Научи повече

Информация за удължаване на срока

~~СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т. 2 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА УЧЕБНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава срокът за приемане на оферти по горецитираната обществена поръчка, тъй като в първоначално определения срок е получена само една оферта за участие.
Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 16:30 ч. на 12.08.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, у.“Демокрация“ № 5, в сградата на ПГ по транспорт Бургас.
Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 13.08.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на ПГ по транспорт Бургас, от комисия, назначена от възложителя.
На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
Линк към профил на купувача- https://www.autoburgas.com/bg/1
Данни за Възложителя:
ПГ по транспорт Бургас
8000, Бургас, ул. "Демокрация“ № 5
Лице за контакт:
Таня Георгиева – тел: 056 820155

Информация за удължаване на срока

Научи повече

Учениците на Гимназията по транспорт ще получават безплатна шофьорска книжка и стипендия по време на обучението

* При нас ще получите още модерна база, практика във фирми и гарантирана професия с високо заплащане

Научи повече

Гимназията по транспорт спечели проект по национална програма за модернизиране на оборудването

Ние сме единственото училище в Бургас в списъка на МОН със спечелено национално финансиране за закупуване на съвременна техника за практическите лаборатории.

Научи повече