Административни услуги

Административни услуги

Образци на заявления

Приемане или преместване на ученици в държавните и в общинските училища. – Инфо-138

 

Издаване на диплома за средно образование. – Инфо 141-диплома

 

Издаване на Удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. – Инфо -143 –валидиране на компетентности

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. – Заявление за валидиране на компетентности-143-1

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – ДЗИ-1. – Инфо -147-служ.бележка – за подадено –заявление ДЗИ-1

 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – ДЗИ-2. Инфо-148 – издаване на служ.бележка-за допускане ДЗИ 2

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи. – Инфо -153-дубликати

Заявление за издаване на дубликат. – Заявление за дубликат -153

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.- Инфо -154 удостовер.-проф.обучение СПК

 

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация. – Инфо -155 –удост.свидет.валидиране-проф.квал.

Заявление за валидиране на професионална квалификация. – Заявление за валидиране -155

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) – Инфо -156 –европейско-прил.-дипл. - СО

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование. – Заявление-за-европейско-прилож. 156-СО

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация.( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) – Инфо -156 –европейско-прилож.-проф.квал.

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация. – Заявление -за –европейско –прилож.СПК-156