Възлагане на обществена поръчка чрез Обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за учебна лаборатория по специалност „Електрически превозни средства“