Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Професия

„Спедитор-логистик“

Специалност

„Спедиция, транспортна и складова логистика“

Срок на обучение

5 години

Степен на професионална квалификация

трета

Безплатно обучение за управление на МПС, категория „B“
Кой може да кандидатства?

За специалност „Логистика“ могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас с желание да се реализират в един от секторите с най-динамично развитие и устойчив ръст – „транспортни услуги“.

Кои са конкретните области на реализация на спедитора-логистик?

В днешно време логистиката обхваща пълното планиране, контролиране, координация, изпълнение и контрол на всички стоки и информация, влизащи и излизащи от дадено предприятие.

Завършилите пълния курс на обучение могат да намерят професионална реализация във всички дейности в транспорта, в който са включени логистичните, спедиторски и складови услуги, като например:
  • Снабдяване;
  • Управление на производствените и непроизводствените операции;
  • Дистрибуция;
  • Обслужване на клиенти;
  • Спедиция;
  • Управление на транспортната и складовата дейност;
  • Управление на качеството;
  • Рециклиране на вторични ресурс;
  • Митническо обслужване;
  • Определяне на разположението на постоянните съоръжения.
Кандидатствайте за специалността с код 1002