Документи 2022-2023

Файлове:

Учебни планове 2022.pdf Учебни планове 2022.pdf

Правилник за дейността и устройството на ПГ по транспорт.pdf Правилник за дейността и устройството на ПГ по транспорт.pdf

Правилник за осигуряване на ЗБУТ.pdf Правилник за осигуряване на ЗБУТ.pdf

Правилник за вътрешния трудов ред.pdf Правилник за вътрешния трудов ред.pdf

Етичен кодекс.pdf Етичен кодекс.pdf

Годишен план.pdf Годишен план.pdf

Вътрешни правила за условията, реда и критерии стипендии.pdf Вътрешни правила за условията, реда и критерии стипендии.pdf

Програма за изпълнение на националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение.pdf Програма за изпълнение на националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение.pdf

Програма превенция за ранно напускане на училище.pdf Програма превенция за ранно напускане на училище.pdf

График консултиране на родители и ученици.pdf График консултиране на родители и ученици.pdf

Мерки за повишаване на качеството на образованието.pdf Мерки за повишаване на качеството на образованието.pdf

Училищна програма за намаляване на броя на отсъствията.pdf Училищна програма за намаляване на броя на отсъствията.pdf

План на комисията по БДП.pdf План на комисията по БДП.pdf

План за работа за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа.pdf План за работа за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа.pdf

План за работата на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище.pdf План за работата на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище.pdf

График котролни и класни работи през пръви учебен срок.pdf График котролни и класни работи през пръви учебен срок.pdf

Дневно режим.pdf Дневно режим.pdf

График за провеждане на консултации на учениците през първи учебен срок (1).pdf График за провеждане на консултации на учениците през първи учебен срок (1).pdf

Molba_roditel_otsustvie_3_dni_ot_klasen_rukovoditel.docx Molba_roditel_otsustvie_3_dni_ot_klasen_rukovoditel.docx

Molba_roditel_otsustvie_7_dni_ot_direktor.docx Molba_roditel_otsustvie_7_dni_ot_direktor.docx