Документи 2021-2022

Файлове:

Дневен режим.pdf Дневен режим.pdf

Училищни учебни планове.pdf Училищни учебни планове.pdf

План за работата на училищния кординационен съвет за справяне с тормоза в училище.pdf План за работата на училищния кординационен съвет за справяне с тормоза в училище.pdf

План за работа за осигуряване на обща идопълнителна подкрепа.pdf План за работа за осигуряване на обща идопълнителна подкрепа.pdf

Правилник за дейността и устройството на ПГ по транспорт.pdf Правилник за дейността и устройството на ПГ по транспорт.pdf

Училищна програма за намаляване на броя на отсъствията.pdf Училищна програма за намаляване на броя на отсъствията.pdf

Програма за превенция на ранното напускане на училище.pdf Програма за превенция на ранното напускане на училище.pdf

Годишен план.pdf Годишен план.pdf

Етичен кодекс.pdf Етичен кодекс.pdf

Правилник за вътрешния трудов ред.pdf Правилник за вътрешния трудов ред.pdf

Правилник за ЗБУТ.pdf Правилник за ЗБУТ.pdf

График консултации родители и ученици.pdf График консултации родители и ученици.pdf

График консултации учители по учебен предмет.pdf График консултации учители по учебен предмет.pdf

Графици контролни и класни работи.pdf Графици контролни и класни работи.pdf

Вътрешни правила за условията, реда и критерии за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование в ПГ по транспорт гр_ Бургас.pdf Вътрешни правила за условията, реда и критерии за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование в ПГ по транспорт гр_ Бургас.pdf

График консултации ДЗИ и ДИ и ПК.pdf График консултации ДЗИ и ДИ и ПК.pdf

График консултиране родители, ученици и водене на документация II срок.pdf График консултиране родители, ученици и водене на документация II срок.pdf

График консултации на ученици по учебни предмети II срок.pdf График консултации на ученици по учебни предмети II срок.pdf

Графици контролни и класни работи II срок.pdf Графици контролни и класни работи II срок.pdf

Мерки за повишаване на качеството на образованието.pdf Мерки за повишаване на качеството на образованието.pdf